குறும்படம் – “நவம்” – இண்டஸ் கிரியேஷன்ஸ்

சியேட்டல் இண்டஸ் கிரியேஷன்ஸ் பற்றித் தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது.

நாடக  மக்கள் அவர்கள்.

அவர்களுடைய குறும்படம் இது  நவம்.

வித்தியாசமாக இருக்கிறது