அட்டைப்படம்

 

attai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒரு அழகான தமிழ்ப் பாடலுடன் இந்த மாத  குவிகம் இதழைப்

பாருங்கள் !

( பாடியவர்: ஆலங்குடி சுந்தரம் ) 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.