கொஞ்சம் சிரித்து வையுங்க பாஸ் -சிவமால்

 

டேய் நேத்திக்கு நான் பெண் பார்க்கப் போனேனே..
அந்தப் பெண்ணுக்கு என்னைப் பார்த்ததும் பரவ-
சத்தில் வாயெல்லாம் பல்…

‘பின் ஏண்டா.. அவளை வேண்டாம்னு ரிஜக்ட்
பண்ணினே !’

‘அடப் போடா.. அவ வாயிலே முப்பத்திரண்டில்லே
அறுபத்து நாலு பல்….’

!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.