குட்டீஸ் லூட்டீஸ் — சிவமால்

பல் வரிசை !
என் பெண் மிதிலா வரைந்த ஓவியத்தைப் பார்த்து
திடுக்கிட்டு, ‘என்னம்மா.. இந்தப் பெண்ணுக்கு மேலே
ரெண்டு வரிசை, கீழே ரெண்டு வரிசை பற்கள் வரைஞ்-
சிருக்கே..?’tooth

‘நீதானேப்பா எல்லோருக்கும் முப்பத்திரண்டு பல்
இருக்கும்னு சொன்னே.. அதை மேலே ஒரு வரிசை,
கீழே ஒரு வரிசையிலே வரைய இடம் போதலே.. அதுதான்
ரெண்டு வரிசை வரைஞ்சிட்டேன்’ என்றாளே பார்க்கலாம்.

எனக்கு சிரிப்பதா அழுவதா என்று புரியவில்லை.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.