இத்தாலி ஏரியில் நடக்கலாம் – நன்றி சாய்

ஈஸோ  என்ற இத்தாலி ஏரியில் நடக்கலாம் வாருங்கள்!

இதற்கு விளக்கம் தேவையா என்ன?

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.