புத்தகக் கண்காட்சி 2017

எழுதப் படிக்கத்தெரிந்த அனைத்து மக்களும் வரவேண்டிய இடம் !!!

வாருங்கள்! புத்தகங்களை வாங்கிப் படியுங்கள்! எழுத்தாளர்களையும் பதிப்பாளர்களையும் ஆதரியுங்கள்!

நண்பர் அழகியசிங்கரின்  விருட்சம் அரங்குக்கு வாருங்கள்!

pic3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.