வர்தா புயலின் தாக்குதல்

வர்தாவின் கொடுமைகளைச் சொல்ல வார்த்தைகள் தேவையில்லை !

படங்கள் நூறு கதை பேசுமே!

Image result for eye of the vardha cyclone photos in chennai

Image result for wardha cyclone photos

Image result for eye of the vardha cyclone photos in chennai

Image result for eye of the vardha cyclone photos in chennai

Image result for eye of the vardha cyclone photos in chennai

Image result for vardha cyclone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.