ஐயப்பன் திருப்புகழ் – சு.ரவி

Image result for ayyappan and murugan
இரவுபகல் பகலிரவு
ஐயப்பன் திருப்புகழ்
தனனதன  தனனதன தனதான  தானதன
தனனதன  தனனதன தனதான  தானதன
தனனதன  தனனதன தனதான  தானதன.            தனதான
  இரவுபகல்  பகலிரவு எனமாறி மாறிஇரு
பொழுதுசுழ லமிழுவதை உணராது போகநிலை
புலனவிழ உடலமிக வயதாகி ரோகமுற             உழல்வேனை
  இருளனைய மறலியென துயிர்சோர மேவுகையில்
அபயமென மரணபய மணுகாம லேநினது
சரணமலர் நிழலருள புலிவாஹ னாவருகை        தரவேணும்!
  அரவு,மதி, பெருகுநதி முடிசூடி ஆடுமிறை
அமுதநதி அனையஎழில் உருவான மோஹினியை
அணையசுரர் உளமகிழ அவதார மானதிரு         மணிமார்பா!
 அரசரொடு பொருதவர்தம் குலகால னாகி,அரி
சிலைவளைய கருவமழி படவாடி நாணிவரு
பரசுமுனி அருளும்வளர் மலையாள தேசமதில்    உறைவோனே!
விரதநெறி பரவியிரு வினைதீர நாடியுனை
அணுகுமுன தடியவரின் இடர்தீர மாமலையில்
கருணைபொழி முகிலெனநி லாவுமழ கா,இளைய      சிவபாலா!
 விழியசைவில் நில(வு)இரவி புவிகோள்கள் மீன்களிவை
உலவிவர, ஒளியுமிழ, விதிவேத மாக, மலர்
நறையவிழ, நதிபெருக, நவகோடி நாதமெழ         அருள்வோனே!
அரசு,மரு தகில்,கதலி  கமுகால் பலாவளர
அரவமொடு புலிகரடி மதயானை தாமுலவும்
அடவிபடர் பெருவழியின் நுழைவாயி லானதலம்;    ஜதிகூறும்
 அதிருமிடி எனமுழவின் ஒலிசேர, வாவரடி
தொழுதடியர் நடனமுடன் வரவேகி ராதனென
எழில்மலியு மினியபுரி எருமேலி மேவிவளர்         பெருமாளே!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.