பொங்கட்டும் பொங்கல் —- — கோவை சங்கர்

img_8094 img_8093
பூமியெலாம் பொன்விளைய
ஆசிகூறும் பொங்கல்
பொங்கலோ பொங்கல்
பொங்கட்டும் பொங்கல்

வீடுவாழ நாடுவாழ
சுற்றத்தார் சுகித்துவாழ
மகிழ்ச்சிவெள்ளம் பொங்கிடவே
பொங்கட்டும் பொங்கல்!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.