காந்தி ஜனவரி 30

ஹே ராம் ……

1948 ஜனவரி 30 அன்று நம்மைவிட்டுப் பிரிந்த  மகாத்மாவிற்கு நமது இதயபூர்வமான அஞ்சலி !!

News

Image result for indian women centuries ago paintings

gandhiji

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.