குவிகம்

தமிழ், வலை, இலக்கியம், கதை, கவிதை , பத்திரிகை , TAMIL E-MAGAZINE, இலக்கிய இதழ்

வேடிக்கைப் படங்கள்

ஜப்பானில் சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவர உபயோகரமான புதுவிதப்  படங்களை வரைந்திருக்கிறார்களாம் .

வேடிக்கையாக இல்லை ?

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

 

 

 

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: