குறும்படம் என்ற குறும்படம்

குறும்படம் எடுக்கும் போது ஏற்படும் நிகழ்வுகளைப் படம் பிடிக்கும் குறும்படம் இது.

கடைசியில் உங்கள் கண்களிலிருந்து  கண்ணீரை வரவழைக்கக் கூடிய குறும்படம்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.