ஆண்டாள் ஊசல் !  – தில்லைவேந்தன்                

One response to “   ஆண்டாள் ஊசல் !  – தில்லைவேந்தன்                

  1. சூடிக்கொடுத்தச் சுடர்கொடிக்கு பாடிக்கொடுத்து ஊசலாடச் செய்தனையோ நீவீர் வாழ்வீர் பல்லாண்டு.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.