அப்புசாமி கதைகள் – பாக்கியம் ராமசாமி

பாம்பே கண்ணன் அவர்கள் அப்புசாமி கதைகளுக்குக் கொடுத்த ஒலிப்புத்தகங்களில் இதோ ஒரு படைப்பு! கேட்டு மகிழுங்கள்! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.