சென்னைப் புத்தகக் காட்சி – ஜனவரி 10-22 , 2018

2016இல் Rs.15 கோடிக்கும் மேல் புத்தக விற்பனை!   

2017இல் Rs.18 கோடிக்கும் மேல்  விற்பனை! 

வருகிறது 2018! 

புத்தக ஆர்வலர்களே ! திரண்டு  வாருங்கள்! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.