பரன் + பரை —> பரம்பரை

  • நமது பரம்பரை என்றால் என்ன தெரியுமா?  தந்தை  வழியில் ஏழாவது  தலைமுறையில் வரும் பரனும் தாய் வழியில் ஏழாவது தலைமுறையில் வரும் பரையும்     சேர்ந்ததுதான் பரம்பரை.  
  •  இப்படிப் பரம்பரை பரம்பரையாக வருவதுதான்பாரம்பரியம்.

நன்றி : இணையதளம்

No automatic alt text available.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.