உலக அழகி

 

இன்றைய உலக அழகி இந்தியாவின் மனுஷி ஷில்லார்

Image result for miss world

அன்றைய உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய்

Image result for miss world ஐஸ்வர்யா

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.