மயிலைத் திருவிழா

மயிலாப்பூரில் கிராமத்தைக் கொண்டுவரவேண்டும் என்று முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் !  கூட்டம் கூடியது உண்மை. நெரிசல் இருந்தது உண்மை. ஆனால் கிராமியம் வரவில்லை. பஞ்சு மிட்டாயும் ராட்டினமும் தாயக்கட்டையும்தான் கிராமத்து அத்தியாயம் என்றால் கொஞ்சம் உதைக்கிறது.

மயிலாப்பூர் திருவிழா 2018

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.