கலாஷேத்ராவின் கண்ணப்பர் குறவஞ்சி

 

குறவஞ்சியைப் பற்றி நண்பர் நடராஜன் எழுதியதைப் படித்ததும் பார்த்த நாட்டிய நாடகம் கண்ணப்பர் குறவஞ்சி

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.