புது மலையாளம் காதல் வைரல் வீடியோ

“இந்த முகம் தானே  ஆயிரக்கணக்கான கப்பல்களை ஓடவிட்டது?”  என்று ஹோமரின் ஹெலன் பற்றி எழுதியதைப்போல

இந்தக் கண்ணசைவு மலையாள வீடியோ பிரியா பிரகாஷை உலக அளவு கொண்டுபோயிருக்கிறது.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.