ழகரம் (எஸ் எஸ்)

Related image

 

விழியில் வழியும் அமிழ்தே ழகரம்
வழியில்பொழியும் மழையே ழகரம்
மகிழ்ச்சியில் பழுக்கும் பழமே ழகரம்
நெகிழ்ச்சியில் தழைக்கும் நிழலே ழகரம்

உழவும் தொழிலும் கமழ்ந்திடும் ழகரம்
மழுவும் கழிவும் கழிந்திடும் ழகரம்
வாழ்வும் தாழ்வும் பிறழும் ழகரம்
பழுதும் விழுதும் ஒழியும் ழகரம்

தொழுகையும் அழுகையும்  வாழ்வின் வழக்கம்
எழுகையும் முழுகையும்  முழவின் முழக்கம்
வாழையும் தாழையும் செழிப்பின் பழக்கம்
கோழையும்  மோழையும் அழிவின் புழுக்கம்

வாழ்வென்னும் வழியில்  குழிகள் பழிகள்
காழ்ப்பென்னும்   சுழியில் பழுதுகள் விழுதுகள்
தாழ்வென்னும் தகழியில் தழைகள் பிழைகள்
வீழ்கென  எழும்பும்  வேழமும் சூழுமும்

தாழ்ப்பாழ் அழுந்திட நழுவிடும் பொழுதினில்
கொழுந்தென எழுந்திடும் விழியின்பொழில்கள்
தழுவிடத் தழுவிட அவிழ்ந்திடும் எழில்கள்
வழிந்திடும் விழியில் அமிழ்ந்திடும் அமிழ்து

நிகழும் பொழுதெல்லாம் உழைப்பின் இழையன்றோ
திகழும் செழுப்பெல்லாம் மழையின் பொழிவன்றோ
மழலைச் சிமிழ்எல்லாம்   மகிழ்வின் விழையன்றோ
தமிழின் புகழ்எல்லாம் ழகரம்  வழியன்றோ

One response to “ழகரம் (எஸ் எஸ்)

  1. ழகரம் பிரமாதமாக இருக்கும் சித்தர்கள் நட்சத்திர வழிபாடும் யாகமும் சேர்ந்த வகையில் செயல்படுங்கருணை ஆக விளங்கிட வேண்டும்
    http://www.aathmanakshtra.org
    Will help you

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.