சந்தக் கவிதை – தில்லை வேந்தன்

 Image result for life of death
 
                            விட்டுப் போக வேண்டும் !
 
 
                         ஓடி  ஓடி  உற்ற செல்வம்
                                    ஓங்கு கல்வி யாவையும்
                         வாடிச் சோரும், மேவும் நோயும்
                                    வந்து சேரும் மூப்புமே.
                         வீடி ருந்தும், மாடி ருந்தும்
                                     விட்டுப் போக வேண்டுமே
                         நாடி  இன்றே  ஈசன் தில்லை
                                      நாதன் பாதம் நண்ணுவோம்
 
                                               
 
 
.                                     தொடரும் பயணம்
 
 
                        பிறந்து, தவழ்ந்து, நடந்து, வளர்ந்து
                                  பெரிய கலைகள் பலவுமே
                       அறிந்து, புரிந்து, தெளிந்து பணியில்
                                  அமர்ந்து, சிறந்து, பொருளினைப்
                        பறந்து தெரிந்து, மணந்து மகவைப்
                                    பரிந்து வளர்த்து மகிழ்ந்தபின்
                        துறந்து கடையில் உயிரும் பிரிந்து
                                    தொடரும்  பிறிதோர் பயணமே !
 
 
முதல் பாடலின் ஒவ்வொரு அடியிலும் மெய் எழுத்து நீங்கலாக 15 எழுத்துக்கள் உள்ளன.  
இரண்டாம் பாடலின் ஒவ்வொரு அடியிலும் மெய் எழுத்து நீங்கலாக 22எழுத்துக்கள் உள்ளன.
 

3 responses to “சந்தக் கவிதை – தில்லை வேந்தன்

  1. அருமையான சந்தப் பாடல்கள்! இன்னும் ஆழமான கருத்துருக்களையும், நிகழ்வுகளையும், குருங்கதைகளையும் அமைத்து எழுதுக! எழில் தமிழ் ஓவையங்கள்! வாழ்த்துக்கள்!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.