காலைப் போது ! – தில்லை வேந்தன்

 
Image result for சூர்யோதயம்
 
கங்குலெனும் மாற்றரசன் கடும்போர் செய்து 
        களைத்தபின்னர் ஆற்றாது வெள்கி ஓடச் 
செங்கதிராம் படைகொண்டு வெய்யோன் வென்ற 
        செய்தியினைச் செங்கொண்டைச் சேவல் கூவும் 
பொங்கரினில் போதவிழும் புதும ணத்தைப்
        பொற்புடனே இளந்தென்றல் சுமந்து வீசும் 
தங்கமெனக் கீழ்வானம் பொலிவு கொள்ளத் 
        தமிழ்ப்புலவோர் வாழ்த்துரைக்கும் காலைப் போது 
 
  
 
கீழ்வானம் வெளுப்படைய மாம ரத்துக்
        கிளையினிலே கருங்குயில்கள் கூடிக் கூவ ,
தாழ்வாரம் தனில்சிட்டுக் குருவி மேய ,
       தையலர்கள் வாயிலிலே கோலம் போட ,
யாழ்வாணர் இசையோடு தமிழும் சேர்த்தே 
        எவ்வுயிரும் மயங்கிடவே உருகிப் பாட ,
வாழ்வாங்கு வாழ்கவெனப் புலவோர் கூறும் 
        வாழ்த்தொலிகள் பரவுகின்ற காலைப் போது 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.