உனக்காச்சு எனக்காச்சு..! கோவை சங்கர்


 

Image result for madurai meenakshi amman pictures

வாடிநீ மீனாட்சி உனக்காச்சு எனக்காச்சு
உன்னுடன் சண்டைபோட துணிச்சலும் வந்தாச்சு!

படிப்படியாய் சோதிக்கத் துன்பத்தைக் கொடுத்தாலும் – உன்
அடிபணிந்து நிற்பதையே விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
ஐம்புலனை நெறிகெட்டு சென்றிடவே வைத்தாலும் – தேவீ
உம்புகழ் பாடுவதை விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்!

ஆதாயம் அதர்மத்தில் தானென்று சொன்னாலும் – தேவீ
அதர்மத்தின் பிடியில்நான் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்
பிறர்துன்பம் பெற்றால்தான் எனக்கின்பம் என்றாலே – சக்தீ
அவ்வின்பம் நாடிநான் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்!

கலிகாலம் பணப்பேய்க்கு நிகழ்காலம் ஆனாலது
எனையண்ட முடியாத இறந்த காலம்
புகழாரம் மனிதனைக் கெடுக்கின்ற அரிதாரம் – உன்
திகட்டாத நல்வாக்கென் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம்!

நல்வழி எவ்வழி அதுவே எம்வழி
அன்புடன் அமைதியும் பண்பட்ட வாழ்க்கையும்
தேவிநீ கொடுத்துவிடு இறைஞ்சியே நிற்கின்றோம்
அபயமென்று வந்துவிட்டோம் தருவதினி உன்பாடு!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.