யானை எத்தனை யானையப்பா

 • தமிழின் பெருமைக்கு மற்றுமொரு சான்று

  Image result for elephant herd

  # யானை (கரியது)
  # வேழம் (வெள்ளை யானை)
  # களிறு
  # களபம்
  # மாதங்கம்
  # கைம்மா (துதிக்கையுடைய விலங்கு)
  # உம்பர்
  # உம்பல் (உயர்ந்தது)
  # அஞ்சனாவதி
  # அரசுவா
  # அல்லியன்
  # அறுபடை
  # ஆம்பல்
  # ஆனை
  # இபம்
  # இரதி
  # குஞ்சரம்
  # இருள்
  # தும்பு
  # வல்விலங்கு
  # தூங்கல்
  # தோல்
  # கறையடி (உரல் போன்ற பாதத்தை உடையது)
  # எறும்பி
  # பெருமா (பெரிய விலங்கு)
  # வாரணம் (சங்கு போன்ற தலையை உடையது)
  # பூட்கை (துளையுள்ள கையை உடையது)
  # ஒருத்தல்
  # ஓங்கல் (மலைபோன்றது)
  # நாக
  # பொங்கடி (பெரிய பாதத்தை உடையது)
  # கும்பி
  # தும்பி
  # நால்வாய் (தொங்குகின்ற வாயை உடையது)
  # கரேணு
  # உவா (திரண்டது)
  # கரி (கரியது)
  # கள்வன் (கரியது)
  # கயம்
  # சிந்துரம்
  # வயமா
  # புகர்முகம் (முகத்தில் புள்ளியுள்ளது)
  # தந்தி
  # மதாவளம்
  # தந்தாவளம்
  # கைம்மலை (கையை உடைய மலை போன்றது)
  # வழுவை (உருண்டு திரண்டது)
  # மந்தமா
  # மருண்மா
  # மதகயம்
  # போதகம்
  # விரமலி
  # மதோற்கடம் (மதகயத்தின் பெயர்)
  # கடகம் (யானைத்திரளின்/கூட்டத்தின் பெயர்) ஆகியவை ஆண் யானைகளின் பெயர்கள்.
  # பிடி
  # அதவை
  # வடவை
  # கரிணி
  # அத்தினி ஆகியவை பெண்  யானைகளின் பெயர்கள்.

  இரண்டும் சேர்ந்து மொத்தம் 60 பெயர்கள்.
  தகவல் திரட்டியவர்: எம். அதுல்யா, வெங்கிட்ராஜ் மெட்ரிக் பள்ளி. சுல்தான்பேட்டை, சூலூர், கோவை.

  (நன்றி)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.