ஸ்ரீராமின் காமிரா வழிக் கவிதை

லாஸ் ஏஞ்சலிஸில் இருக்கும் தஞ்சை ஸ்ரீராமுக்குக் காமிராமீது தனிப் பற்று ..

வித்தியாசமான படங்கள் வித்தியாசமான கோணங்கள் …..

பாருங்கள்… ரசியுங்கள்

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.