ரவி கவிதை

நிலவு சூடும் அழகும் – கங்கை 

   நீர் மலிந்த சடையும்

உலவும் அரவு புனையும் – எகின் 

   உறுதி வாய்ந்த உடலும்

அலகிலாத கருணை -பொழியும்

   அமுத வதனம் ஐந்தும்

கலைகளான பரமே – என்றன்

   கவிதையான சிவமே !

 

தாதையாகி நின்றாய் – நீயே

   தாயுமாகி வந்தாய் !

வேத வடிவமானாய் – என்றும்

   விரியும் அண்டமானாய் !

ஜோதி வடிவமானாய் – வானில்

   சுடரும் கோள்களானாய்

நாதமான பரமே -என்னுள்

   நானுமான சிவமே

 

அஞ்சு நெஞ்சினோடு – சூழும்

   அசுரர் தேவர் கூத்தம்

தஞ்சமென்று நின்றன் – கமலத்

   தாள்பணிந்த வேளை

‘அஞ்சல் அஞ்சல்’ என்றே – அங்கே

ஆலஹாலம் என்றோர்

நஞ்சை உண்ட பரமே- என்னுள்

   நடனமாடும் சிவமே!

 

பாடுகின்ற நாவில் – பனுவல்

   பரிமளிக்க வருவாய்!

தேடுகின்ற நெஞ்சில்  – பக்தித்

   தேன் துளிக்க வைப்பாய் !

ஏடு தந்த நின்மேல் -பாடல்

   எழுத வைத்துகந்தாய்

காடு நாடும் பரமே – உமையாள்

   காதலிக்கும் சிவமே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.