சவுடால் – குறும்படம்

இதயத்தைத் தொடும் சிறந்த குறும்படம். என்ன இயற்கையான நடிப்பு! பல பரிசில்களைக் குவித்ததில் வியப்பு இல்லை 

 

One response to “சவுடால் – குறும்படம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.