காமராஜர் அம்மானை

சென்ற மாதம் அம்மானையைப்பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதினோம்.

Image result for பெண்கள் அம்மானை விளையாட்டு

 

அதெல்லாம் சரி , நாமும் ஒரு அம்மானை எழுதுவோமே என்று ஆரம்பித்ததன் விளைவு  இந்தப் பாடல். 

பாடல் தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் என்றதும் வார்த்தைகள் தாமே வந்துவிழுந்தன. 

 

Related image

 

தன்னுடல் பொருள்ஆவி அனைத்தையும் நாட்டுக்குத்  

   தந்தவர் கர்மவீரர் பெருந்தலைவர் காமராஜர்

என்றுமவர் பணம்பெண் பொருளையும்  நாடார்

   அன்னவரை வணங்கி ஆடுகின்றேன்  அம்மானை

 

கர்மவீரர் ஆனாலும்  தேர்தலிலே தோற்றாரே

   காரணம் என்னவென்று சொல்லடீநீ  அம்மானை  

 

தேர்தலில் தோற்றது அவரல்ல நாம்தாமென

   கர்மத்தைப்  புரிந்து ஆடடிநீ  அம்மானை  

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.