விரைவில் வருகிறது – புத்தகக் கண்காட்சி

குவிகம் ரசிகர்கள் வெகு ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும்  புத்தகக் கண்காட்சி !!

விருட்சம் ஸ்டாலில் குவிகம் நண்பர்களைக் காணலாம்!

குவிகம் புத்தகப் பரிமாற்றமும் நடைபெறும்.

அனைவரும் வருக!! புத்தகங்கள் வாங்கி  மகிழ்க!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.