பிளாஸ்டிக் தடை

தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் விவரம்: பிளாஸ்டிக் தாள்கள், மேசை விரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் விரிப்பான், பிளாஸ்டிக் தெர்மாக்கோல் கப், பிளாஸ்டிக் தட்டுகள், பிளாஸ்டிக் தேநீர் / தண்ணீர்க் குவளைகள், தண்ணீர் பாக்கெட்டுகள், பிளாஸ்டிக் உறிஞ்சு குழல் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கைப்பைகள், பிளாஸ்டிக் கொடிகள் உள்ளிட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மட்டுமேதான் அரசால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

Image result for தடை செய்யப்பட பிளாஸ்டிக்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.