இயந்திரமும் மனிதன் தான் ! குறும்படம் – 3.0 ?

மனிதன் இயந்திரமாவதைப்  பார்த்திருக்கிறோம். ஒரு குட்டி ரோபோட் எப்படி மனிதனாகிறது என்பது இந்தக் குறும்படத்தைப் பார்த்தாலே புரியும்.  நல்ல கற்பனை!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.