மாம்பழமாம் மாம்பழம்! – மா வீ ரா

Image result for மாம்பழம் வகைகள்

விதவிதமாய் மாம்பழங்கள்

வீதியிலே விற்குது!

 

ரகம்ரகமாய் குவிந்துயெங்கும்

சந்தையிலே கிடக்குது!

 

மல்கோவா மாம்பழம் அது

மனசையெல்லாம் கவருது!

 

அல்போன்சா மாம்பழம் அது

ஆசையெல்லாம் தூண்டுது!

 

பங்கணப்பள்ளி மாம்பழம் அது

எங்களையெல்லாம் அழைக்குது!

 

மங்களமாய் இருப்பதாக

செந்தூரம் காட்டுது!

 

ஒட்டுமாங்காய் சட்டெனவே

பற்றிக்கொள்ளத் தோனுது!

 

விட்டிடாமல் நீலக்கனி

ஒட்டிக்கிட பார்க்குது!

 

காலாபாடி காட்சிதந்து

கருத்தையெல்லாம் கவருது!

 

கட்டுமூட்டை  உள்ளிருந்து

ருமாங்கனி துள்ளுது!

 

இமாம் பசந்த் இருப்பதிலே

பெரிசெனநான் சொல்லுது!

 

இப்படித்தான் மாம்பழங்கள்

எங்கும்குவிந்து விற்குது!

 

எல்லாவற்றையும்  கண்டபின்பு

எச்சிநாவில் ஊறுது!

 

பச்சைப்பிள்ளை எங்கள் மனமும்

பழங்களுக்கு ஏங்குது!

 

பார்க்கப்பார்க்க ஆசைவந்து

உள்ளுக்குள்ளே துள்ளுது

 

கொட்டிக்கிடக்கும் பழங்களிலே

கொள்ளும் ரகத்தைச் சொல்லுங்க!

 

கூறுக்கேற்ற விலையைச் சொல்லி

நாளும் வாங்கிச் செல்லுங்க

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.