இதுதான் உலகம்– கோவை சங்கர்

Image result for today's world

உலக மென்னடா பாழு முலகம்
உறவு என்னடா பாசமில் லுறவு
உயிர்க ளென்னடா நஞ்செனு முயிர்கள்
நட்பு என்னடா புறத்தின் நட்பு?

பணமெனும் பேயை இறைவன் படைத்தான்
பசிக்கும் மாதை கூடவே வைத்தான்
‘பணமா நெறியா’ போட்டி போட
பணமே வெல்லும் பாழும் உலகம்!

உற்றார் என்னும் எண்ணமும் இல்லை
உரியவர் என்னும் பந்தமும் இல்லை
துன்புறு முற்றார்க் குதவியும் செய்யா
தன்னலங் கொண்ட பாசமில் லுறவு!

இருப்பதை வைத்து மகிழ்வான் இல்லை
இணைந்து சென்று வாழ்வான் இல்லை
திறனைப் பார்த்து வஞ்சம் கொள்ளும்
உயிர்க ளென்னடா நஞ்செனு முயிர்கள்!

செல்வம் கண்டால் வாயைத் திறப்பான்
செல்வம் இலையேல் தூரவே நிற்பான்
நட்பின் உயிராம் உள்ளன் பில்லா
நட்பு என்னடா புறத்தின் நட்பு!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.