வாழ்க்கை !  நிழல் !!  – கவிஞர் பொன்விலங்கு பூ. சுப்ரமணியன்

Image result for வாழ்க்கை

 

மனிதர்களே ….

பல வண்ணங்கள்

வேண்டுமெனில்

பட்டாம்பூச்சியிடம்

கேட்டுப் பெறுங்கள்

பச்சோந்தியிடம்

கேட்காதீர்கள்!

 

மனிதர்கள் அழுவதே

வாழ்க்கை இல்லை

மனிதன் அழாமல்

இருந்தாலும்

வாழ்க்கை இல்லை !

 

நிழலும் அரசியல்வாதிகளும் !

 

 

நிழல் ….

 

காலையில் நம் முன்னே

சென்று வணங்குகிறது !

 

தேர்தல் சமயத்தில் 

நம்மையெல்லாம்

அரசியல்வாதிகள்

வணங்குவதைப் போல.

 

நிழல்…

பிற்பகலில் பின்னே

நம்மை தொடர்கிறது !

 

தேர்தல் நாளன்று

தங்கள்  ஓட்டுக்காக.

நம் பின்னே வரும்

அரசியல்வாதி போல.

 

நிழல் …

இரவில் அது

இருக்கும் இடம்

தெரியாமல் மறைகிறது !

 

வெற்றி அடைந்து

பதவி சுகம் கண்டபின் 

தொகுதிப் பக்கமே

வராத அரசியல்வாதி போல. 

                                                 

 

                                     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.