காஷ்மீர்

 

370   370   370  370 

 

காஷ்மீர் பியூடிபியுல் காஷ்மீர் ! காஷ்மீர் ஒண்டர்புல்  காஷ்மீர் !

இந்த பூலோக சொர்க்கம் இனி  அனைவருக்கும் சொந்தம்!

Image result for beauty of kashmir

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.