கோபிகைப்பாடல் – தில்லைவேந்தன்

Image result for கோபிகை கிருஷ்ணா

 

கொடிய பாம்பின்மேல் – கண்ணா
     குதித்த கால்களை
மடியில் கிடத்தியே – கண்ணா
     வருடிக் கொடுக்கவோ
image
காற்று மழையுமாய் – கண்ணா
     கலங்க வைத்ததே
ஏற்ற குடையென  – கண்ணா
     எடுத்தாய் மலையினை.
ஆயர் குலத்தினில் – கண்ணா
     அன்று பிறந்தனை
வேயின் குழலினால் – கண்ணா
     விந்தை புரிந்தனை.
மாய அரக்கர்கள் –  கண்ணா
     மாயச் செய்தனை
தூய அன்பர்கள்- கண்ணா
     சூழ்ந்து வாழ்த்தினர்.
மறைந்து போயினை – கண்ணா
     வடிவு  கரந்தனை
உறைந்து நிற்கிறோம் – கண்ணா
     ஓடி வா   இங்கு.
ஏய்க்கப் பார்க்கிறாய் – கண்ணா
     எங்கோ செல்கிறாய்
வாய்க்கும் கோபியர் – உள்ளம்
     வாட்டிக் கொல்கிறாய்.
காக்க வந்தவன் – கண்ணா
     கலங்க வைப்பதா
ஏக்கம் தீர்க்க வா – கண்ணா
     இன்பம் சேர்க்க வா.
வெண்ணெய் தயிருமே – கண்ணா
     விரும்பி அளிக்கிறோம்
உன்னைத் தந்திடு – கண்ணா
     உள்ளம்   வந்திடு.
                               

2 responses to “கோபிகைப்பாடல் – தில்லைவேந்தன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.