கி ராவின் உரை

 

தமிழக எழுத்தாளர்களின் பீஷ்மப் பிதாமகர் கி ரா தனது 96 வயதில் பேசிய உரையைப் பகிர்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.

நாம் பெற்ற பயன் இந்தக் கானொளியைப் பார்ப்பதும் கேட்பதும் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.