3 இடியட்ஸ் – அருமையான காட்சி

உங்கள் மனதையும் மூளையையும் ஒரே சமயத்தில் தொடும் நகைச்சுவைக் காட்சி – 3 இடியட்ஸ் படத்தில் ஆமிர்கான் மெஷினைப் பற்றியும் சொல்லும் ஜனரஞ்கமான காட்சி ! 

3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.