மஹாத்மா 150

மஹாத்மா காந்தி அவர்களின் குரலை இந்த 150வது பிறந்த நாளில் கேட்டு நினைவாஞ்சலி செய்வோம். 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.