முக்கனியே வாழ்வியல் – ராசு

Related image

மரம் மரம் மரம்  சாமி தந்த  வரம்

வரம் வரம் வரம் நாம நட்ட மரம்

முக்கனிக்கு மூணு மரம்

மா மரம் பலா மரம் வாழை மரம்

 

மாமரம் மா மரம்

மாந்தளிரோ  உவமை மாம்பூவில்  வண்டு

மாவிலைகள்  தோரணம் மாவடுவோ  ஊறுகாய்

மாங்காய் மசக்கை மாம்பழமோ  தித்திப்பு

மாங்கொட்டை மருந்து மாம்பலகை கட்டில்

மாஞ்சோலைக் குயில்கள்  மாந்தோப்பில் காதல்

 

பலா வேர்ப்பலா

பலாஇலையில் பிரசாதம் பலாப்பிஞ்சு கறிவகை

பலாப்பலகை மிருதங்கம் பலாக்காய் வறுவல்

பலாப்பழம் தேன் பலாக்கொட்டை கூட்டு

பலாச்சக்கை தைலம் பலாவேர் மருந்து

பலாப்பால் பிசின் பலாத்தோப்பில் யானை

 

வாழையடி வாழை

வாழைக்கன்று மேடைக்கு வாழை இலை உணவுக்கு

வாழைப்பூ வடைக்கு வாழைக்காய் திதிக்கு

வாழைப்பழம் பூஜைக்கு வாழைத்தண்டு கல்கரைக்க

வாழைத்தோல் காகிதம் வாழை நார் மாலைக்கு

வாழைமரம் தோரணம் வாழைக்கிழங்கு மருந்து 

வாழைப்பட்டை குளிர்ச்சி வாழைத்தோப்பில்  மாடு 

 

முக்கனியே தமிழகம்  

மா பாண்டியநாடு 

பலா சேரநாடு

வாழை சோழநாடு 

 

முக்கனியே முத்தமிழ்

வாழை இயல் 

மாங்கனி இசை 

பலாச்சுளை நாடகம் 

 

முக்கனியே வாழ்வியல்  

மாங்கனி மார்பகம் ! 

பலாச்சுளை பெண்குறி !

வாழைப்பழம்  ஆண்குறி !

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.