வில்லன்

Image result for மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் வில் சுயம்வரம்

 

வில்லன் என்பது அழகிய தமிழ் வார்த்தை

கலித்தொகை 37, கபிலர்

 

கய மலர் உண்கண்ணாய்! காணாய்! ஒருவன்

வய மான் அடித் தேர்வான் போலத் தொடை மாண்ட

கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.