இம்மாதக் குரல் – வைகோவின் திருவாசக உரை

வை கோவிற்கும் திருவாசகத்திற்கும் எப்படி ஒரு முடிச்சு? 

அந்தக் குரல் – அந்தத் தமிழ் – அந்த விளக்கம் எல்லாம் பிரம்மிப்பை ஊட்டுகின்றன. 

கேட்டு ரசியுங்கள் ! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.