மன மாற்றம் என்ன செய்கிறது !    – பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்

Change Of Mind Clipart

மன மாற்றமே

நான் என்னும் இறுமாப்பை

நாம் என்று மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

சுயநலம் என்னும் சுகத்தை

பொதுநலமாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

கோபம் என்னும் தீயை

குணமாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

குறுகிய எண்ணங்களை

பரந்த உள்ளமாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

வேகமான முடிவுகளை

விவேகமாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

ஆணவச் செயல்களை

பணிவாக மாற்றுகிறது !

மன மாற்றமே

பதற்றம் பரிதவிப்புகளை  

நிதானமாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

பயம் என்னும் அச்சத்தை     

துணிவாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

ஆர்ப்பரிக்கும் செயல்களை

அமைதியாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

அலைபாயும் மனங்களை

சமநிலைக்கு மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

வாழ்வின் சிக்கல்களை

எளிமையாக மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

மன அழுத்தங்களை

பஞ்சுபோல் எளிதாக்குகிறது!

மன மாற்றமே

மாசு படிந்த வாழ்வை

தூய்மையாக மாற்றுகிறது.!

மன மாற்றமே

ஆசைகளுக்கு அணைகட்டி

திருப்தியாக மாற்றுகிறது !

மன மாற்றமே

அன்பை பெறுவதிலிருந்து

அன்பாகவே மாற்றுகிறது!

மன மாற்றமே

மரணத்தைக் கூட

மறந்து ஏற்றுக்கொள்கிறது!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.