கோமல் தியேட்டர் வழங்கும் தனிமைத் தொடர்

தனிமையிலே இனிமை காண முடியுமா? 

அதுவும் கொரானா கதவடைப்புக் காலத்தில் தனிமையை சமாளிக்க முடியுமா? 

முடியுமே! 

இந்த மாதிரி குறும் நாடகங்களைப் பார்த்தால்  தனிமையை ரசிக்க முடியும் ! 

பார்த்து ரசியுங்கள்!

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.