வீரப்பெண்மணி! – கவிஞர் பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்

 

உலகின் முதல் தற்கொலைப் போராளி ...

பெண்ணே இன்று 

வீட்டிலே நீ
அடைந்து கிடக்கும்
கூண்டுக் கிளியல்ல
நாட்டையே ஆளும்
வீரப்பெண்மணி!

நீ நிற்கும்
நெடுமரம் அல்ல
நீரில் மிதக்கும் மரக்கலம்!
அனைவருக்கும்
அடைக்கலம் தரும்
வீரப்பெண்மணி!

நீ
அலங்காரப் பதுமையல்ல
அணி வகுத்து
நாட்டைக் காக்கும்
வீரப்பெண்மணி!

நீ
பயனில்லாக்
காட்டுப் பூ அல்ல
மக்கள் விரும்பும்
மணமிக்க மலர் !

நீ
பாலியல் தொந்தரவு
கண்டும் கேட்டும்
பதுங்கும் பூனையல்ல
பாயும் பெண் புலி !

நீ
நுகர்ந்து எறியும்
மலரல்ல
அனைவரும் விரும்பும்
சந்தன மலர்கள் !

நீ
இன்று வன்கொடுமை
கண்டும் கேட்டும்
வளைந்து செல்லும்
நதியல்ல
ஆர்பரிக்கும் கடல்!

நீ
பெண் உரிமைக்காக
மண்டியிடாமல்
வீரத்துடன் போராடி
உயிர் விடும்
கவரி மான்!

நீ
வெள்ளத்தில்
அடித்துச் செல்லும்
காட்டு விலங்கல்ல
இல்லத்தில்
தீப ஒளி வீசும்
குத்து விளக்கு !

நீ
நீரோட்டம் அல்ல
மனித உள்ளங்களை
உணர்ந்து செல்லும்
உயிரோட்டமுள்ள

வீரப்பெண்மணி!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.