அழகின் வெளிப்பாடுகள் !    கவிஞர் பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்

Tamil Virtual UniversityTamil Virtual University

மலரின் அழகை

வட்டமிட்டு

 வண்டு !

ஆதவனின் அழகை

சுட்டெரித்துக் காட்டும்

ஒளிக்கதிர்கள் !

 

மழையின் அழகை

வெளிப்படுத்துவது

சாரல் துளிகள் !

 

உண்மையின் அழகை

உணர்த்திக் காட்டுவது

உன்னத உயர்வு !

 

உழைப்பின் அழகை

வெளிக்காட்டுவது

வியர்வைத் துளிகள்!

 

எண்ணங்களின்  அழகை

எடுத்துக் காட்டுவது

மனிதனின் செயல்கள்!

 

அன்பின் அழகை

இயல்பாக  காட்டுவது

குழந்தையின் மழலை !

 

இசையின் அழகை

இசைத்துக் காட்டுவது

ஏழு சுரங்கள் !

 

ஆண்டவனின் அழகை

அள்ளி வழங்குவது

அன்னை தந்தை உறவு! 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.