உள்ளே ”அவள்”! (கவியோகி வேதம்)-

 

Ambal sits on the Meru at 8 pm daily during Navarathri!” – Sage of Kanchi

அம்பாள் என்னுள் இருப்பதனால்

  அடியேன் உயிர்ப்பாய் உலவுகின்றேன்;

தெம்பும் துணிவும் அவள்தந்தாள்!

  திடமாய் வாழ்வைக் கழிக்கின்றேன்!

 

தீபம் திரியைத் தின்றிடினும்

  திரும்ப நெய்யால் உயிர்த்தல்போல்

பாப  வினைகள் கீழ்-இழுத்தும்,

   பதமாய் என்னை மேல்கொணர்வாள்;

 

‘கர்மா’ என்றால் நம்பாதீர்!

  காக்கும்  ‘தேவி’ ஒளிர்கின்றாள்!

பர்மாத் தேக்காய் நின்றிடுங்கள்;(அவள்)

  பாதம்  ‘சரணே’ என்றிருங்கள்!

 

நாபி மூச்சைத் தலைகொணர்வீர்;

  நாளும் தவமே செய்வீர்நீர்!

கோபம், பொறாமை கொள்ளாதீர்!

 குறையும் உண்டோ? சொல்வீரே!.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.