இசை என்ற இன்ப வெள்ளம் ..

மெல்லிய சோகம் இழையூடும் பாடல்! 

மனதை வருடும் இசையும் வரிகளும் !

பார்த்து நெகிழ்ச்சி அடையுங்கள் !

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.