ஓட்டைப்பானை – எஸ் எஸ்

வாட்ஸ் அப்பில் யாரோ ஒரு ‘சென்டர் பார்வார்ட்’ வெகு  சிரத்தையா ஒரு மெஸ்ஸெஜ்  அனுப்பி இருக்கிறார்  !

Leaking Bucket! 

எங்கிருந்து அவர் இதை எடுத்தாரோ?

எந்த  மகானுபாவர் இதை   எழுதினாரோ ?

அதைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்த பாவத்தைத் தவிர வேறொன்றும் நான் செய்யவில்லை 

அனைவருக்கும் நன்றி !!

 

ஓட்டைப்பானை

சோத்து மூட்டை: பௌலோ கோல்கோ வின் குட்டிகதை - 3 , ஓட்டை பானை

சாமி கும்பிடும்போது உம்எண்ணம் அலை பாய்கிறதா ?

புரிந்துகொள் நீர்  ஓர்  ஓட்டைப் பானை என்று!

வந்தவரை வரவேற்று சொந்தங்களை உதாசீனம் செய்கிறீரா  ?

புரிந்துகொள்ளும் நீர்  ஓர் ஓட்டைப் பானை என்று!

நண்பர் முகத்திற்கு நேரே புகழ்ந்து  சென்றபின் குறைசொல்கிறீரா ?

புரிந்துகொள்ளும் நீர்  ஓர் ஓட்டைப் பானை என்று!

தினமும் பூஜை செய்கிறீர  முடிந்ததும்  தூஷனை செய்கிறீர்! 

புரிந்துகொள்ளும் நீர்  ஓர் ஓட்டைப் பானை என்று! 

பத்து பைசா பிச்சை போட்டு அவன் வாழ்த்தவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீரா?

புரிந்துகொள்ளும் நீர்  ஓர் ஓட்டைப் பானை என்று!

ஊருக்குத் தானடி உபதேசம் எனக்கல்ல என்பவரா நீர்  ?

புரிந்துகொள்ளும் நீர்  ஓர் ஓட்டைப் பானை என்று!

உம்  கருத்தை ஏற்காதவர்  மீது வெறுப்பை உமிழ்கிறீரா?

புரிந்துகொள்ளும் நீர்  ஓர் ஓட்டைப் பானை என்று!

ஏழையைப் பார்த்து அவன் அறிவிலி நான் அறிவாளி என்று கொக்கரிக்கிறீரா?

புரிந்துகொள்ளும் நீர்  ஓர் ஓட்டைப் பானை என்று!

 

அறிவு ஆற்றல் இறையன்பு ஈடில்லா பெருமை என்ற தண்ணீரை

உமது ஓட்டைப்  பானையில் சேமிக்க மட்டும் விரும்புகிறீர்! 

முதலில் ஓட்டைப் பானையின் ஓட்டைகளை  அடையும் !

அப்போதுதான்  அவை உன் பானையில் வந்து நிறையும்  ! 

 

~ You wake up early morning trying to do your Pooja / Prayers /Yoga but your mind is elsewhere and before you know it, you’re done with it, without being mindful of it. (A leaking bucket)

~ You’re very kind to outsiders / people in general and speak with them gently, but with your own family you’re always harsh / rude. (A leaking bucket)

~ You honour and treat your guests well but when they leave, you gossip about them and talk about their flaws. (A leaking bucket)

~ You try to read as much religious books, listen to Satsang /Keertan, participate in social services/ Sewa but you swear, insult, curse daily. (A leaking bucket)

~ You help others but you’re doing it to gain something in return from them and not doing those acts of kindness selflessly. (A leaking bucket)

~ You frequently advice/preach others, but practice none yourself.
(A leaking bucket)

~ You slander other devout persons out of hatred/spite when your views do not meet one another. (A leaking bucket)

~ You look down on others and feel more superior than them, judging their level of knowledge, based on external appearances (A leaking bucket)

*We struggle to fill our “lives”(the bucket) with “earnings” of religion and knowledge (the water), hoping it will retain inside but it is leaked by the many flaws (the holes) that we commit daily.*

An excellent reminder for all to try and patch these holes up so we may progress further on this beautiful path of life.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.